Условия за ползване

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА САЙТА

 1. ПРЕДМЕТ

 1.    Настоящият документ представлява общите условия или условията на ползване на Сайта, които уреждат правилата за използването му, включително сключването на договор за покупко-продажба с търговец от този електронен магазин.

 2. ДАННИ ЗА ПРОДАВАЧА 

2.1.    Хидропласт-10 ЕООД е дружество със седалище и адрес на управление в гр. София, ул. Летовищна № 3, с адрес за кореспонденция гр. София, бул. Никола Мушанов № 74, бл. 239, регистрирано в Търговския регистър на Република България с ЕИК 201359976 и идентификационен номер по ДДС: BG201359976.

2.2. Хидропласт-10 ЕООД администрира сайта и този електронен магазин.

2.3.    Можете да се свържете с нас на посочения по-горе адрес за кореспонденция, на телефони: 02 8 221 201, 0879 26 32 54,  или на и-мейл адрес hydroplast@mail.bg.


3.ДЕФИНИЦИИ 

3.1.    Продавач – Хидропласт-10 ЕООД.

3.2.    Потребител/Клиент/Купувач– всяко физическо или юридическо лице или друго правно образувание, което използва сайта по какъвто и да е начин, включително но не само като го разглежда, прави поръчки от него, купува, връща стоки и др.

3.3.    Акаунт – раздел от Сайта, формиран от имейл адрес и парола, който позволява на Клиента да изпрати Поръчката и който съдържа информация относно Клиента и историята на някои от действията му в Сайта.

3.4.    Поръчка – електронен документ, представляващ комуникационна форма между Продавача и Купувача, чрез който Купувачът заявява на Продавача, през Сайта, намерението си за закупуване на Стоки и Услуги от Сайта.

3.5.    Стоки и Услуги – всеки предмет на договора за покупко-продажба от Сайта.

3.6.    Кампания  – всяко търговско съобщение, целящо популяризирането на определени Стоки и/или Услуги, които се предлагат в ограничени наличности, освен ако в търговското съобщение изрично не е упоменато обратното, за определн период от време, посочен от Продавача.

3.7.    Договор – представлява сключеният от разстояние договор между Продавача и Купувача за покупко-продажба на Стоки и/или Услуги от Сайта, неразделна част от който са настоящите общи условия за ползване на Сайта.

3.8.    Съдържание

•    цялата информация на Сайта, която е достъпна чрез връзка с интернет и използване на уред, имащ връзка с Интернет;

•    съдържанието на всяко съобщение от страна на Купувача към Продавача, изпратено посредством електронни средства и/или всякакви други достъпни комуникационни средства;

•    всякаква информация, предоставена по всякакви начини от страна на служител/сътрудник на Продавача, на Купувача чрез електронни или други средства за предаването й от разстояние;

•    информацията, свързана със Стоките и/или Услугите  и/или прилаганите тарифи от Продавача в определен период от време;

•    информацията, касаеща Клиентите и свързана със Стоките и/или Услугите и/или приложимите тарифи от трети лица, с които Продавачът има сключени под някаква форма патньорски договори;

•    данни относно Продавача или други данни, отнасящи се до него.


3.9.    Транзакция – действието от страна на Продавача за възстановяване на сума на Купувача в резултат на разваляне или неосъществяване на договор за покупко-продажба от Сайта, осъществявано единствено по банков път.

3.10.    Спецификации – всички характеристики и/или описания на Стоките и Услугите, така както са посочени в описанието им.

3.11.   Коментар – писмена оценка от страна на притежателия или ползвателя на продукт или услуга, основаваща се на личния опит и уменията на оценяващия да прави качествени коментарии и да каже дали продуктът или услугата отговаря или не на посочените от производителя характеристики.

3.12.  Рейтинг – метод на изразяване на нивото на задоволство на даден Потребител/Клиент/Купувач по отношение на определен продукт. Рейтингът се изразява под формата на звезди, като всеки продукт може да получи оценка от една до пет звезди. Тази степен на удовлетвореност винаги ще бъде придружена с рецензията написана от Потребителя/Клиента/Купувача на даден продукт или услуга.

 4. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

4.1.    Общите условия за ползване са задължителни за всички потребители на Сайта.

4.2.    Всяко използване на този Сайт означава, че Вие сте се запознали внимателно с общите условия за използването му и сте се съгласили да ги спазвате безусловно.

4.3.    Общите условия могат да бъдат променени едностранно от Продавача по всяко време чрез актуализирането им. Тези промени влизат в сила незабавно и са задължителни за всички потребители/клиенти.

4.4.    Продавачът има право да извършва промени на условията за ползване по всяко време по собствено усмотрение или ако те са наложени по силата на влязъл в сила нормативен акт. Възможно е те да имат ретроактивно действие по отношение на вече доставени и потвърдени поръчки.

4.5.    Във всеки един случай на промяна на общите условия Продавачът ще информира за това Клиентите си чрез публикуването на промените в Сайта. В този смисъл Вие като Клиент имате задължение да правите справка за евентуални промени на общите условия на Сайта при всяко негово ползване.

4.6.    Ако някоя от разпоредбите на настоящите общи условия за ползване на Сайта се окажат недействителни или неприложими, независимо от причината за това, то това не влече недействителността или приложимостта на останалите разпоредби.

4.7.    Продавачът полага сериозни усилия, за да поддържа точността на информацията, представена в Сайта. Въпреки това, като се имат предвид възможните технически грешки или пропуски в тази информация, Продавачът уточнява, че изображенията на продуктите имат информативен и насочващ характер, съответно доставените продукти могат да се различават от изображенията, поради промяна на характеристиките или дизайна им.

4.8.    Характеристиките или цените на продуктите, описани в Сайта, могат да бъдат промянени от Продавача по всяко време и могат да съдържат грешки.

4.9.    Възможно е, поради ограниченото пространство и последователната структура на информацията, описанията на продуктите да бъдат понякога непълни. Въпреки това се стремим да предоставим най-подходящата и важна информация.

4.10.    Всички стоки, включително тези в промоция/намление се продават и доставят до изчерпване на количествата, дори това да не е изрично отбелязано в Сайта.

4.11.    Сайтът може да съдържа линкове към други сайтове. Продавачът не носи отговорност за политиката на поверителност на уебсайтове, които не администрира, както и за друга информация, съдържаща се в тях.

 5. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

5.1.    Чрез регистрацията на Поръчка в сайта, Купувачът се съгласява да заяви желанието си да получи съответната Стока или Услуга от Продавача срещу заплащане.

5.2.    Продавачът ще Ви изпрати уведомление за регистриране на Поръчката в системата му, което няма смисъла на приемане, потвърждаване или поемане на ангажимент за изпълнението й. Това уведомление Продавачът прави по електронен път (имейл) или по телефона.

5.3.    В този смисъл Продавачът има правото да не достави част или всички Стоки или да не изпълни част или всички Услуги от Поръчката по свое усмотрение включително, но не само поради изчерпване на складовата им наличност или промяна на цената. При всички случаи Продавачът уведомява за това Клиента чрез имейл или по телефона. При това положение единствената отговорност на Продавача е да върне евентуално получената предварително цена на Стоката или Услугата.

5.4.    Договорът за покупко-продажба от разстояние между Продавача и Клиента се смята за сключен към момента на получаването от страна на Клиента на електронната му поща и/или чрез SMS, изпратен на телефна му на уведомление от страна на Продавача, че е готов да изпрати Стоката от Поръчката или да предостави Услугата.

5.5.    Договорът за покупко-продажба, сключен между Клиента и Продавача, се състои от настоящите общи условия и заявената и предоставена информация от Купувача в Сайта. 

6. ПОЛИТИКА ЗА ОНЛАЙН ПРОДАЖБА

6.1.    Достъпът до Сайта с цел регистрация на Поръчка е позволен на всеки Клиент.

6.2.    Продавачът си запзва правото по свое усмотрение да ограничи достъпа на който и да е Клиент до реализиране на Поръчка и/или до някой от възможните платежни методи, ако сметне, че това би било в ущърб на Продавача по какъвто и да е начин. При това положение единственото право на Клиента е да се обърне към Продавача, за да бъде информиран относно причините, които са довели до прилагането на посочените по-горе мерки. Продавачът не носи отговорност за каквито и да е вреди, които Клиентът е претърпял или може да претърпи в следствие на това решение, независимо от неговата правилност или основателност.

6.3.    Клиентът има право да публикува мнения относно Стоки и/или Услуги, както и да се свързва с Продавача на посочените адреси в раздел „контакти” на сайта.  Мнения или съобщения, които съдържат нецензурни думи или неподходящ речник ще бъдат премахнати от сайта или игнорирани. Продавачът има свободата да обработва получената от Клиента информация без да е необходимо да мотивира действията си във връзка с това.

6.4. Комуникацията с Продавача може да се осъществи чрез директна с него връзка или на посочените на сайта адреси в раздел „Контакт”. Продавачът има свободата да борави с получената информация без да бъде необходимо да се обосновава за това.

6.5.    В случай на необичайно голям трафик в интернет мрежата, Продавачът си запзва правото да изисква от Клиентите да въвеждат ръчно валидиращите кодове тип captcha, с цел защита на публикуваната информация в Сайта.

6.6.    Продавачът може да публикува рекламна или промоционална информация за Стоките и/или Услугите и/или за предлаганите от него или от неговите партньори промоции, за определен период от време, както и информация за стоковите наличности.

6.7.      Всички цени на Стоките и/или Услугите на сайта са крайни, обявени са в лева (BGN) с включено ДДС и всички други изисквани по закон данъци или такси. Всички цени и условия важат само за поръчки, направени и регистрирани през сайта.

6.8.    В случай на онлайн плащания или плащания в банка, Продавачът не носи каквато и да е отговорност за каквито и да е разходи във връзка с такси, комисионни или други допълнителни плащания, направени от Купувача или неговата банка по повод на самата транзакция, както и в случаите на обмен на валута, прилагани от банката, издала картата на клиента, в случаите в които валутата е различна от BGN. Плащането с карта се приема като международно плащане от някои банки в България и съгласно техните правила за работа с карти и картови разплащания при такъв вид транзакции банките имат право да начисляват допълнителни такси. Разходите, свързани с подобни плащания са единствено за сметка на Купувача. Затова Продавачът препоръчва на своите клиенти на направят справка при своята банка за евентуални допълнителни такси, които биха могли да им бъдат начислени при онлайн плащания или такива чрез банка за стоки, продавани от Продавача.

6.9.    Всички изображения, поместени на Сайта имат единствено цел да създадат известна представа за типа на предлаганата Стока/Услуга, а не да я представят точно. Съответно, възможно е някои от изображенията на Стоките или Услугите в Сайта (статични/динамични изображения/ мултимедийни презентации/ т.н.) да не отговарят на външния вид на съответната Стока или да създават грешно впечатление за предлаганата Услуга. Клиентът няма право да търси каквато и да е отговорност на Продавача за такива несъотвествия.

 7. ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ

7.1.    Продавачът има право да използва подизпълнители за изпълнението на  Услугите, предлагани в Сайта без да е необходимо да уведоми или получи съгласието на Купувача за това. Продавачът ще носи отговорност за действията на тези подизпълнители като за свои.

 8. ПОРЪЧКА

8.1.     Клиентът може да прави Поръчки на Сайта чрез добавянето на желаните Стоки и/или Услуги в количката за покупки, следвайки стъпките, указани в Сайта, за да завърши и изпрати съответната Поръчка.

8.2.    Всяка добавена в количката за покупки, една Стока и/или услуга е достъпна за покупка в рамките на наличните количества. Добавянето на една Стока и/или Услуга в количката за покупки, без да бъде приключена не води до регистрацията на поръчката и автоматичното запазване на Стоката/Услугата.

8.3. Изпълнението на поръчката започва при запознаване с нея от страна на служител на фирмата. Ако поръчката е изпратена в неработен за фирмата ден или извън работно време, но в рамките на работната седмица, то изпълнението й ще започне съответно: в началото на следващата работна седмица или на следващия работен ден. При евентуална промяна на стойността на поръчаните стоки в периода между изпращането на поръчката и стартирането й, клиентът заплаща стоката на цената, на която я е поръчал.

 8.4. Продавачът поема отговорност за даставка само на един брой продукт в регистрирана поръчка. Останалия брой продукти от един и същи модел ще бъдат потвърдени или отказани в зависимост на наличните количества.

8.5.    Клиентът се задължава и отговаря за това всички данни за покупката, която е заявил чрез завършената си и изпратена на Продавача поръчка да са верни, пълни и точни към датата на изпращането на поръчката.

8.6.    С изпращането на поръчката Клиентът разрешава на Продавача да се свърже с него пo всякакъв възможен начин, когато това се налага във връзка с направената поръчка или сключения Договор.

8.7.    Продавачът има право да откаже да изпълни (да анулира) направената от Клиента Поръчка, за което следва да уведоми Клиента. Анулирането на поръчката не влече каквато и да е отговорност или последващо задължение на някоя от страните спрямо другата във връзка с нея и съответно никоя от тях няма право да търси от другата обезщетение за анулирането й в следните случаи:

•  осъществяване на паричната трансакция, което да не доведе до постъпване на средства по сметка на Продавача при он-лайн плащания

•  предоставените от Клиента данни в Сайта са непълни и/или грешни.

8.8.    На основание чл. 50 ЗЗП  Клиентът има право да се откаже от договора от разстояние и върне стоката в рамките на 14 календарни дни, считани от момента на получаване на стоката, който е упоменат в документацията на куриерската компания, с която е доставена стоката,  без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка и без да заплаща каквито и да е разходи, с изключение на разходите, предвидени в чл. 54, ал. 3 и чл. 55. Правото на отказ може да бъде упражнено само в случай, че задължително са изпълнени следните условия: стоките не трябва да имат нарушен търговски вид: да не липсват опаковки, документация, да няма видими драскотини по повърхностите на стоката, Клиентът да е предоставил на Продавача покупните документи за стоката. 

В случай на упражнено право на отказ от договор от разстояние Клиентът трябва да изпрати или предаде стоките обратно на Продавача не по-късно от 14 календарни дни, считано от датата, на която Клиентът е съобщил на Продавача за решението си да се откаже от договора. До момента на предаването на стоката от Купувача на Продавача, рискът от случайното й погиване или повреждане се носи изцяло от Купувача.

Рекламацията се предявява пред служител на Продавача или пред упълномощено от него лице /виж раздел Рекламации/.

Рекламации относно закупени от онлайн магазина стоки се приемат, ако те са направени своевременно, като Продавачът се ангажира с вписването им в съответния регистър според член 127, ал.2 от ЗЗП.


8.9. Клиентът ще поеме всички преки разходи по връщането на Продукти, предлагани от Продавача в случай, че се откаже от Договора и заяви това в срока за отказ, предоставен му от Продавача. Клиентът следва да върне Продукта на адрес: гр. София, бул. Никола Мушанов 74, бл. 239, като междувременно уведоми Продавача за това на hydroplast@mail.bg или на телефон: 02/ 8221201, 0879 26 32 54. Клиентът ще плати таксата за куриерска услуга на куриера. 

8.10. Продавачът се задължава да възстанови платената цена на Договора, сключен от разстояние, от който Клиентът се е отказал в рамките на 14 (четиринадесет) дни от датата, на която получи уведомлението на Клиента, че се отказва от Договора съгласно ЗЗП чл. 50. Сумата ще бъде възстановена както следва:

• Плащанията, направени с дебитна или кредитна карта – чрез възстановяване по сметката, от която е било извършено плащането

• Плащанията, направени чрез наложен платеж – по банкова сметка, допълнително предоставена от Клиента

8.11.    Продавачът има право да забави възстановяването на сумата в случаите на отказ от сключен Договор до получаването на продадените Стоки или до получаването на доказателство, че са били изпратени, в случай, че не е предложил да вземе сам Стоките, което от двете събития настъпи по-рано.

8.12.    В случай, че поръчана и предварително платена Стока и/или Услуга от Клиента не може да бъде доставена/предоставена от Продавача, то последният ще информира Клиента за това и ще възстанови по сметката на Клиента платената вече Стока и/или Услуга, в срок от 7 (седем) дни от датата, на която Продавачът е установил този факт или от датата, на която Купувачът е изразил ясно желанието си за прекратяване на Договора.

9. СТОКИ/УСЛУГИ, ЗА КОИТО КЛИЕНТЪТ НЯМА ПРАВО НА ОТКАЗ

9.1.    Клиентът няма право да се откаже от сключения Договор в следните случаи:

•    при предоставяне на услуги, при които услугата е предоставена напълно и изпълнението й е започнало с изричното предварително съгласие на потребителя и потвърждение от негова страна, че знае, че ще загуби правото си на отказ, след като договорът бъде изпълнен изцяло от търговеца доставката на Стоки;

•    при доставка на стоки или услуги, чиято цена зависи от колебанията на финансовия пазар, които не могат да бъдат контролирани от търговеца и които могат да настъпят по време на срока за упражняване правото на отказ;

•    при доставка на стоки, които поради своето естество могат да влошат качеството си или имат кратък срок на годност;

•    при доставка на запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето;

•    при доставка на стоки, които след като са били доставени и поради естество им са се смесили с други стоки, от които не могат да бъдат отделени;

 10. ФАКТУРИРАНЕ – ПЛАЩАНЕ

10.1.    Цените на Стоките и Услугите, обявени в сайта са крайни и включват ДДС, както и всички други данъци и такси, предвидени в действащото законодателство.

10.2.    Цената, начинът на плащане и срокът за плащане при издаване на проформа фактури са посочени във всяка Поръчка.

10.3.    Клиентът е длъжен да предостави цялата необходима информация за издаването на фактурата в съответствие с действащото законодателство.

10.4.    Продавачът ще издаде на Клиента фактура / фискален бон за поръчаните и доствени Стоки / предоставени Услуги въз основа на инфомацията, предоставена от Клиента.

10.5.    Продавачът издава фактура / / фискален бон за всяко плащане по Поръчка, чрез която Клиентът си е купил Стока и/или Услуга, предлагана на Сайта. Клиентът получава фактурата / / фискален бон физически заедно със Стоката. 

10.6.    С цел правилното съставяне на фактурата за съответната Поръчка, Клиентът е длъжен непрекъснато да актуализира данните в акаунта си. Той е длъжен да прегледа информацията, посочена в съответната Поръчка, за да се убеди, че те са пълни, верни и точни.

  11. ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА

 11.1.    Собствеността на Стоките ще бъде прехвърлена с предаването им на Купувача, след извършване на плащането от негова страна. Предаването на Стоката ще се удостоверява с подписа на Купувача на  транспортния документ, предоставен от куриера.

 12. ПУБЛИКУВАНЕ НА КОМЕНТАРИ

12.1. Писането на коментари може да се прави от Купувача, в раздел „Напишете коментар”. Написаната информация може да бъде както положителна, така и отрицателна и ще се отнася за характеристиките и начина на употреба на даден продукт или услуга.


12.2. Всеки Потребител, в момента на публикуването на Коментар, се задължава да са спазва следните правила:

•   да се позовава само на характеристики и/или начина на употреба на определен продукт или услуга, избягвайки информация свързана с аспекти, които могат са се променят (цена или промоционални оферти) или информация относно еволюцията на Поръчката;

•   да използва само български език. 

•     да използва подходящ изказ, ненастъпателен, без обидни изрази или такива, които могат да засегнат друг Потребител;

•   да се увери, че въведената от него информация е реалистична, коректна, неизмамна и в съответствие с действащите закони, спазвайки в това число правата на други лица, авторските права, правата за търговска марка, за лиценз или други права на собственост, рекламни или за поверителност.

•  да изпозлва тази услуга само за комуникиране или получаване на допълнителни детайли относно определен продукт или услуга от Сайта без да се отнася към други фирми, който насърчават продажбата и купуването на продукти и услуги;

•  да не предоставя или изисква, по никакъв начин или форма лични данни (данни за връзка, адрес на доставка или местожителство, телефонни номера, имейл адреси, собствени и/или фамилни имена, т.н.) или друга информация, която може да доведе до разкриването на тези лични данни;

•   да не публикува информации и/или датайли относно URL-та (линкове/връзки) от други сайтове, които развиват същата търговска дейност като Продавача;

•   да не се опитва да манипулира предоставените от Продавача услуги и да не вписва Коментари, които съдържат материали с рекламен характер;

•    да не използва Коментари като средство за комуникация с Продавача, за тази цел ще се използват данните за контакт на Продавача публикувани на Сайта.

12.3. Освен критичната реалистична оценка, в момента на публикуването на един Коментар Потребителят ще добави и един Рейтинг за съответния продукт или услуга.  Коментарите, заедно със съответните им Рейтинги, ще повлияят на общия Рейтинг на продукта или услугата, цифра, която се появява в скоби до името му. 

12.4.  Потребителите, които публикуват Коментари към които прикачват фото или видео файлове, ще спазват следните правила:

•  качените файлове ще съдържат изображения и/или видеоклипове относно продукта или услугата за която пишат Коментари, уверявайки се, че качените файлове спазват авторските права;

• качените файлове не съдържат насилие, съдържание за възрастни, нецензурен език или друго съдържание което обижда друго лице/група въз основа на раса или етнически произход, религия, инвалидност, пол, възраст, военна служба, сексуална или политическа ориентираност;

• качените файлове не съдържат информация свързана с други лица;

•   качените файлове не съдържат URL-та или watermark-и към други сайтове, които извършват същата търговска дейност като Продавача.

12.5. Когато един Коментар е обявен от някой Потребител, че има неадекватно съдържание, от строго субективна гледна точка, това съдържание е внимателно разглеждано от Продавача, за да определи дали нарушава условията за ползване на Сайта. Публикуваните текстовете, снимки или видеоклипове се премахват от Сайта само след проверка от страна на Продавача.

12.6. В случай, че Продавачът констатира многократно нарушение на Условията за полазване, то той си запазва правото да ограничи възможността на Потребителя/Купувача да публикува Коментари. 

13. ОТГОВОРНОСТ

13.1    Продавачът не носи отговорност за каквито и да било претърпени от Купувача или от трети лица вреди, настипъли в резултат на форсмажорни обстоятелства или такива, които са извън контрола на Продавача.

13.2.   Във всички останали случаи отговорността на Продавача е ограничена максимум до стойността на поръчаната и платена Стока.


14. ФОРСМАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА

14.1.      Нито една от страните няма да носи отговорност за неизпълнението на договорните си задължения, ако подобно неизпълнение се дължи на форсмажорно обстоятелство. Форсмажорно обстоятелство е непредвидимо събитие, извън контрола на страните, което не може да бъде избегнато.

14.2.    Ако в срок от 14 (четиринадесет) дни от датата на съответното събитие, то не спре, всяка от страните има правото да уведоми другата страна, че прекратява Договора без да дължи на другата обезщетения за каквито и да е евентуално претърпени вреди.

ПРИЛОЖИМО ПРАВО – ЮРИСДИКЦИЯ

14.3.     Настоящият договор е предмет на българското законодателстово. Евентуалните спорове, възникнали между Продавача и Kупувача ще се разрешат по взаимно съгласиe или ако това е невъзможно, споровете ще бъдат решавани по съдебен ред.

15. ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ИЗЛЯЗЛОТО ОТ УПОТРЕБА ЕЛЕКТРИЧЕСКО И ЕЛЕКТРОННО ОБОРУДВАНЕ (ИУЕЕО) 

Излязлото от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО) може да съдържа опасни вещества, които имат неблагоприятен ефект върху околната среда и човешкото здраве в случай, че то не се събира разделно.

Взимайки предвид разпоредбите на българския Закон за управление на отпадъците, подзаконовите нормативни актове към него и Директива 2012/19/ЕС относно отпадъци от електрическо и електронно оборудване, моля имайте предвид че:

15.1. Потребителите имат задължението да не поставят ИУЕЕО на необозначени за това места и да събират такова ИУЕЕО разделно;

15.2. Системите за обратно приемане и разделно събиране на ИУЕЕО, които са на разположение на потребителите са: местата за разделно събиране на ИУЕЕО, центрове за събиране на оторизирани организации за оползотворяване на отпадъци или директно на „Екобултех“ АД(http://www.ecobultex.com).

15.3. Символът на зачертан контейнер на колела показва необходимостта от разделно събиране на ЕЕО, върху което е поставен.