Поверителност

1. ПОВЕРИТЕЛНОСТ
1.1. Клиентът се съгласява, че предоставяйки каквито и да е свои лични или други данни на Продавача, той се съгласява, че могат да бъдат използвани от последния за всякакви законосъобразни цели, независимо дали са свързани с  без да е необходимо Продавачът да иска съгласието на Клиента за обработването им във всеки отделен случай.
1.2. Клиентът няма право да прави публични декларации, изявления или друг вид публични разкрития относно Поръчката или Договора без предварителното писмено съгласие на Продавача.
1.3.  Клиентът се съгласява да предостави на Продавача неограничен по обем и време достъп върху всякакви материали и информация, които изпраща на Продавача чрез или във връзка със Сайта, назависимо дали е направил Поръчка и осъществил сделка през Сайта. Продавачът има правото да използва, възпроизвежда, публикува, променя, предава и разпространява тази информация или материали. Клиентът изрично се съгласява, че Продавачът да може свободно да използва и обработва за свои цели идеите, концепциите или ноу-хауто, които Клиентът му предоставил по какъвто и да е начин през или във връзка със Сайта или действията/бездействията, които Клиентът е осъществил през или във връзка със Сайта. Продавачът няма задължение да пази така получената информация като поверителна, доколкото това не му се вменява в задължение от  действащото законодателство.
1.4. Клиентът носи отговорност за опазването на поверителността на своята парола и акаунт и е изцяло отговорен за всички действия, извършвани чрез неговия акаунт или парола. Продавачът препоръчва да се отписва от акаунта си в края на всяка сесия, натискайки бутона “Изход”.
2. ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ
2.1. Хидропласт-10 ЕООД е регистрирано в българския Регистър на администраторите на лични данни и на водените от тях регистри под № 301146.
2.2. Хидропласт-10 ЕООД е задължено да обработва личните данни при условия, гарантиращи тяхното съхранение и недопускане на случайната им загуба и само за посочените цели.
2.3. Целта на събирането на данните е: уведомяването на Клиентите относно информацията в техните Акаунти, статуса на Поръчките им, оценката на предлаганите Стоки и Услуги, други търговски дейности,рекламиране на Стоките и Услугите, маркетингови, реклама, медийни, административни, изследователски, за проучване на пазара, за следене и наблюдение на продажбите и поведението на Клиента.
2.4. Чрез попълването на данните във формуляра за създаване на акаунт и/или Поръчка, Клиентът декларира и приема безусловно, че неговите лични данни ще бъдат включени в базата данни на Продавача, която е регистрирана регистриран в българския Регистър на администраторите на лични данни и на водените от тях регистри под № 301146, и дава изричното си и недвусмислено съгласие всички тези данни да бъдат архивирани, използвани и обработени от  Продавача, партньорите и съдружниците му за дейности като, но не само, търговски дейности, за промоции на продуктите и услугите, реклама, за медийни, административни, за проучване на пазара, за следене и наблюдение на продажбите и поведението на потребителя.  Също така, Купувачът дава изричното си и недвусмислено съгласие тези данни да могат да бъдат прехвърляни на и обработвани от Продавача, негови свързани лица, партньори и други трети лица в страната и чужбина.
2.5. Всеки Купувач се счита за уведомен с настоящите общи условия, че са гарантирани правата му относно обработката и защитата на личните му данни.
2.6. Купувачът се съгласява и разрешава на Продавача да предоставя личните му данни на други дружества, с които е в партньорски взаимоотношения, но само в случай, че последните са поели задължение да ги съхраняват и обработват в съответсвие със закона. Такива дружества са: доставчици на маркетингови услуги, куриери, предоставящи разплащателни/банкови услуги, застрахователни дружества.
2.7. Личните данни на Купувача може да бъдат предоставени на прокуратурата, полицията, съдебните институции или други държавни органи, на основание и в рамките на законовите разпоредби и в следствие на изрично отправено искане от тяхна страна за това.